Privacybeleid

Privacybeleid

Aan de inhoud van teksten op onze sites, dan wel verzonden berichten, kunnen alleen rechten ten opzichte van SportUnie.nl of aan haar gelieerde handelsnamen (gymdocenten.nl, actiefeest.nl)  worden ontleend, hierna samen te noemen “SportUnie”, allen gevestigd te (3544 PZ) te Utrecht aan het adres woudsenderraklaan 272. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina’s, inhoud en rangschikking berusten bij SportUnie. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over SportUnie.

Alle informatie via digitale berichtgeving is van persoonlijke en/of vertrouwelijke aard en alleen bedoeld voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. SportUnie staat niet in voor juiste of volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Hoewel SportUnie zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten voordoen. SportUnie wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van SportUnie Site, ongeacht of SportUnie zich bewust was van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Cookies

Bij het gebruik van de websites van SportUnie wordt gebruik gemaakt van cookies die tijdelijk op de computer van de bezoekers worden geplaatst. Deze zijn nodig voor de juiste werking van deze functionaliteiten. Bij het raadplegen van het meldingenregister zorgt een cookie ervoor dat de door de bezoeker ingevoerde zoekopdracht in alle fasen van het zoekproces beschikbaar is.

Ter uitvoering van de dienst maakt SportUnie gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc, door jou aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop je bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de dienst te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van de dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de dienst of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de help functie van je browser raadplegen.

Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat.

Onze websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

SportUnie is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, medewerkers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. SportUnie heeft 1 functionaris gegevensbescherming aangesteld die toezicht houden op de naleving van de AVG. Hij is per e-mail te bereiken: Info@sportunie.nl

Wij verzamelen gegevens vanaf het moment dat gegevens worden ingevuld of achtergelaten op onze website, dan wel op een andere wijze bij SportUnie worden aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

 

Gebruik gegevens particuliere klanten

Wij vragen u bepaalde persoonsgegevens te delen om u de producten en diensten, waar u ons om verzoekt, te kunnen leveren. Bijvoorbeeld wanneer u een activiteit aanvraagt, een boeking doet, inschrijft voor een activiteit, een offerte aanvraagt, nieuwsbrieven te willen ontvangen, aan onze events deelneemt, of van onze sites gebruik maakt.

Deze persoonsgegevens omvatten uw:

 • Contactgegevens, naam, email, telefoonnummer en fysiek adres
 • Persoonlijke kenmerken, inclusief geslacht, geboortedatum.
 • Afbeeldingen, foto’s en video’s
 • Persoonlijke voorkeuren zoals marketing- en cookie keuzes

Wanneer u gebruik maakt van onze Sites, worden er gegevens automatisch verzameld en doorgegeven aan SportUnie door de technologische platformen binnen en buiten de EU die SportUnie ondersteunen bij de dienstverlening ( zoals 123contactform.com,Thinq, Connectis, Google, PleasePayroll, Custorate, Homerun, Qandidates)

 • Cookies (google analytics), IP-adressen.

SportUnie kan persoonsgegevens (telefoon, e-mail adres) doorgeven aan haar opdrachtnemers, “derden” die de uitvoering verzorgen van de dienstverlening. Zonder jouw expliciete toestemming zal SportUnie jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden. SportUnie zal tevens persoonsgegevens doorgeven indien zij hiertoe verplicht is, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een rechterlijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. SportUnie bewaart de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd.

 

Gebruik gegevens medewerkers en kandidaten werving en selectie SportUnie

De persoonsgegevens van medewerkers en kandidaten voor werving en selectie worden vastgelegd voor:

 • de uitvoering van HR-dienstverlening, waaronder het voeren van een juiste salarisadministratie, personeelsmanagement en om wet- en regelgeving correct na te kunnen komen, waaronder identificatie en bestrijding van fraude. De medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die worden verstrekt.

SportUnie verwerkt onder andere de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Geboortedatum, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht en nationaliteit;
 • Evt. Burgerservicenummer (BSN), ID-bewijs en verblijfsvergunning;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie, zoals VOG, CV.

SportUnie kan de persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers/ klanten en overheidsinstanties. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met het doel waarvoor de gegevens worden verzameld. Omwille van claims, audits en fiscale verplichtingen is SportUnie verplicht om persoonsgegevens te bewaren. De persoonsgegevens worden 2 jaar na het einde van het dienstverband vernietigd.

 

Gebruik gegevens van zakelijke relaties

SportUnie verwerkt de persoonsgegevens van opdrachtnemers die werkzaam kunnen zijn in opdracht van SportUnie. SportUnie zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om de producten en diensten aan opdrachtgevers/klanten van SportUnie te leveren en te verlenen;
 • Om je informatie toe te zenden omtrent de diensten van SportUnie;
 • Om je informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
 • Om producten en diensten aan te passen en te verbeteren.

 

Opslag gegevens

De verzamelde gegevens via de websites worden opgeslagen op en ondersteunend technisch platform 123contactform.com, Homerun.co. Deze is beveiligd. SportUnie doet er alles aan om de persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik en doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

 

Gegevens beheren

Iedere betrokkene van wie SportUnie persoonsgegevens verwerkt heeft recht op wissen, rectificatie van persoonsgegevens. In iedere nieuwsbrief staat een link waarmee de ontvanger zich kan afmelden voor de e-mail communicatie vanuit SportUnie. Het aanpassen van de eigen persoonsgegevens geschiedt door een wijzigingen door te geven aan info@sportunie.nl

Overdracht onderneming

Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van SportUnie worden overgedragen aan een derde partij of dat SportUnie fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw Persoonsgegevens worden overgedragen.

 

Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

Tot slot heeft iedere betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van de persoonsgegevens door SportUnie.

 

Contact

Bij vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kun je contact opnemen via onderstaande gegevens.

 

SportUnie

Woudsenderraklaan 272

3544 PZ Utrecht

info@sportunie.nl