Voorwaarden​ ​bemiddeling/vacatures   Versie Jan. 2024

Algemene Voorwaarden Bemiddeling 

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, vacature, plaatsingen, introducties, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de dienstverlening van plaatsen van vacatures op de website en bemiddeling van kandidaten door SportUnie voor de opdrachtgever.

Artikel 2 Opdrachten, introducties en plaatsingen

2.1 Onder een opdracht wordt in deze voorwaarden verstaan de opdracht van de opdrachtgever aan SportUnie om een of meerdere vacatures te plaatsen, sollicitanten aan te dragen en/of te bemiddelen middels de Sport Vacaturebank of het SportRecruiter Abonnement met het doel dat tussen de reagerende kandidaat/sollicitant en de opdrachtgever een arbeidsrelatie tot stand komt. De opdrachtgever geeft een schriftelijke opdrachtbevestiging door het aanleveren via e-mail, het plaatsingsformulier voor vacatureteksten, links van bestaande vacatures etc en ontvangen door SportUnie. Een opdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de vacature intrekt, het vacature termijn afloopt, het SportRecruiter abonnement wordt stopgezet of een kandidaat accepteert of op het moment dat een der partijen de opdracht intrekt of opzegt, middels email. (Allard.Ganzevles@sportunie.nl)

Artikel 3 Benodigde gegevens en verplichtingen van SportUnie

De opdrachtgever verstrekt ten behoeve van een opdracht/vacature aan SportUnie alle benodigde gegevens van de vacature. SportUnie spant zich in om binnen twee maanden nadat de opdrachtgever de vacature heeft aangeleverd en is ontvangen door SportUnie naar beste kunnen de vacature te promoten en proactief te werven van kandidaten.

Artikel 4 Geheimhouding en vertrouwelijk

4.1 SportUnie verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze vertrouwelijk van aard zijn.

4.2 Gegevens van kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk en met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 5 Non-discriminatie

Elke arbeidskracht heeft gelijke kansen bij de bemiddelingswerkzaamheden van SportUnie, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- en of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1. De opdrachtgever is altijd verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat/sollicitant.

6.2 SportUnie kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen (waaronder begrepen gevolgschade) als gevolg van handelen of nalaten van een door SportUnie in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat/ sollicitant met wie de opdrachtgever een arbeidsrelatie van welke aard dan ook is aangegaan.

6.3 SportUnie is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade(n) in de ruimste zin deswoords, indien een door SportUnie in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat besluit geen arbeidsverhouding met de opdrachtgever aan te gaan of besluit een met de opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beëindigen.

6.4 Elke eventuele aansprakelijkheid van SportUnie is beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de opdracht of introductie aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen bemiddelingsvergoeding. Het door SportUnie in geval van aansprakelijkheid maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

Artikel 7 Vergoeding

7.1 De bemiddeling via het SportRecruiter Abonnement geschiedt op basis van een vast bedrag per functiegroep, per regio, per week. Bij het SportRecruiter Abonnement betaal je GEEN extra fee per aangenomen kandidaat. Voor alleen het plaatsen van vacatures op de Sportvacaturebank betaal je de kosten van de geplaatste vacature. Bij het vacature plaatsen ontvangt men de factuur per vacature.

7.2 Voor iedere opdracht/vacature is de opdrachtgever een bemiddelingsvergoeding aan SportUnie verschuldigd ter grootte van het vermelde overeengekomen bedrag. We werken met:

  • Vacatures plaatsen per keer: € 99 excl. btw per vacature
  • SportRecruiter inhuren: € 145 excl. btw per functiegroep, per regio, per week. Het SportRecruiter Abonnement, kun je wekelijks stopzetten.

7.3 Alle bedragen zijn exclusief BTW.

7.4 De opdrachtgever is de bemiddelingsvergoeding voor het afnemen van het SportRecruiter abonnement wel verschuldigd indien SportUnie er niet in is geslaagd een geschikte arbeidskracht te vinden via het SportRecruiter abonnement. 

Artikel 8 Betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van SportUnie te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 9 Concurrentie en schadeloosstelling

9.1 Het is de opdrachtgever wel toegestaan om na de introductie met een kandidaat welke door SportUnie is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.