Algemene Voorwaarden SportUnie

1) Definities 

 

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt c.q. geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een leverancier.

Leverancier: de natuurlijke- of rechtspersoon die zich door middel van de website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft c.q. biedt op een of meer opdrachten van een opdrachtgever.

Opdracht: een aanvraag op de website waarin een opdrachtgever vraagt om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten. 

Gebruiker: opdrachtgevers, leveranciers en andere personen die gebruik maken van de website. 

Dienst: de dienstverlening die door SportUnie wordt aangeboden op de website of op andere wijze, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop opdrachtgevers en dienstverleners met elkaar in contact komen. 

Sportunie: SportUnie, gevestigd aan de Jagersbosstraat 3, 5241 JT Rosmalen ingeschreven in het handelsregister met KVK nummer: 30250771 

Website: De website van SportUnie is te bereiken via www.sportunie.nl 

2) Toepasselijkheid 

2.1

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen SportUnie.nl en de Gebruiker, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

2.2

SportUnie is te allen tijde gerechtigd eenzijdig deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

2.3

Algemene voorwaarden van de Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4

In verband met de specifieke aard van een bepaalde overeenkomst kan in die overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

2.5

Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit een gesloten overeenkomst geldt hetgeen in de overeenkomst is bepaald.

2.6

Tussen SportUnie en Gebruiker overeengekomen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per e-mail) zijn overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

2.7

Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. SportUnie zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 

3) Dienstverlening 

3.1

SportUnie biedt op haar website een platform aan waarop opdrachtgevers en leveranciers:

a) Met elkaar in contact kunnen komen in verband met het uitvoeren van opdrachten 

en;

b) Afspraken over opdrachten kunnen maken.

SportUnie heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker door middel van of in verband met de website of anderszins. SportUnie is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

3.2

SportUnie heeft de inhoud van de website met zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de gebruikers zelf, opdrachten, referenties de offertes is echter afkomstig van de gebruikers. Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. SportUnie draagt voor de inhoud van opdrachten, offertes, referenties etc. geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen gebruikers. Evenmin draagt SportUnie verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door opdrachtgevers en leveranciers, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden. 

3.3

SportUnie biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de website aan op basis van uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms-) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden.

 Met name garandeert SportUnie niet:

  1. Dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen en dat derden niet de website en/of de systemen van SportUnie onrechtmatig zullen gebruiken.

3.4

SportUnie is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens SportUnie ontstaat.

 

4) Gebruik van dienstverlening

4.1

De gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot, naam, adresgegevens, BTW nummer, bankrekeningnummer, Kamer van Koophandel nummer, e-mail gegevens die hij in het kader van de dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het bieden op, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

 4.2

Door het aanbieden van gegevens op de website, waaronder mede, maar niet beperkt tot, opdrachten, referenties en offertes geeft de gebruiker toestemming deze gegevens op de website te publiceren en garandeert hij tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruiker is ermee bekend dat de positionering van opdrachten en biedingen op de website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

 4.3

SportUnie behoudt zich het recht voor de door de gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. SportUnie behoudt zich tevens het recht voor om opdrachten, referenties, offertes en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn tegenover derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de gebruiker op schadevergoeding.

4.4

Het gebruik van de persoonsgegevens die door middel van de website door gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel. Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook.

 4.5

Indien een gebruiker in strijd handelt met het in artikel 4.4 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) per gebeurtenis waarbij het gebruik van één persoonsgegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van SportUnie om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

 

5) Pakketten, betaling, ontbinding

5.1

Gebruikers kunnen verschillende diensten/ pakketten/lidmaatschappen afnemen op de site.  Deze staan vermeld op de Website. De pakketovereenkomst tussen SportUnie en ZZP-er, organisatie, Sportunie en Opdrachtgever wordt aangegaan voor 12 maanden. Voor opzegging geldt een termijn van 1 kalendermaand voor het einde van het aflopen van de periode.  Indien SportUnie vaststelt dat de Gebruiker binnen een periode van 14 dagen na daartoe door SportUnie schriftelijk te zijn verzocht, zijn verplichtingen uit de pakketovereenkomst niet alsnog is nagekomen, dan kan SportUnie, zonder schadeplichtig te zijn jegens de Gebruiker, de overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden.

5.2

Naast pakketten/ lidmaatschap kunnen Opdrachtgevers en Freelancer andere diensten afnemen van SportUnie. Deze staan vermeld op de website.

5.3

Tenzij anders overeengekomen zullen door Gebruiker aan SportUnie gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van een pakket of dienst.

5.4

Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van SportUnie in EURO’S, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.

5.5

SportUnie behoudt zich het recht voor de prijzen van de pakketten en dienst(en), de tarieven  en andere producten te wijzigen of te herzien. SportUnie zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 15 dagen voor de ingangsdatum van de wijzigingen op de Website plaatsen. Lopende lidmaatschappen/ contracten zullen tot de verlengingsdatum worden gerespecteerd.

5.6

Indien Gebruiker niet betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder verdere ingebrekestelling, vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan twee procent per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom waarbij een deel van een maand als een gehele maand geldt. Hierboven heeft SportUnie het recht om voor elke verzonden betalingsherinnering een bedrag van € 12,50 per herinnering in rekening te brengen bij de Gebruiker.

Alle overige kosten ter invordering buiten rechte gemaakt nadat de betreffende betalingstermijn is verlopen, zoals de eigen kosten van SportUnie en de kosten van deurwaarders, advocaten of incassokantoren, komen integraal ten laste van de Gebruiker. Indien SportUnie het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt Gebruiker daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld. Gebruiker is eveneens verplicht de in verband met een gerechtelijke procedure door SportUnie gemaakte kosten te voldoen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer Gebruiker in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder kosten van de procedure worden uitdrukkelijk verstaan het honorarium van advocaten, deurwaarders en andere adviseurs.

Gebruiker verklaart dat de op grond van dit artikel verschuldigde kosten niet voor matiging in aanmerking komen vanwege een eventuele discrepantie tussen de hoofdsom en de kosten.

5.7

In geval Gebruiker geen gebruik heeft gemaakt van de Website voor een periode van 12 maanden, heeft SportUnie het recht de overeenkomst geheel te ontbinden.

5.8

In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging, toelating tot de WSNP of liquidatie van de Gebruiker, heeft SportUnie het recht afgenomen pakketten of andere diensten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding of terugbetaling gehouden te zijn.

 

6) Communicatie

6.1

Iedere communicatie tussen SportUnie en gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

6.2

De door SportUnie opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens bewijs van het tegendeel door gebruiker.

6.3

Elektronische communicatie van SportUnie aan gebruiker wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen.

6.4

Gebruiker dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.

6.5

Gebruiker gaat ermee akkoord zijn contactgegevens beschikbaar te stellen voor alle communicatie vanuit SportUnie met de intentie de service te verlenen zoals beschreven in deze algemene voorwaarden. Daarnaast gaat de gebruiker akkoord dat zijn contactgegevens gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden, aanbiedingen, nieuwe producten of services van SportUnie of haar partners. 

6.6

Een gebruiker van SportUnie zal de website niet gebruiken voor ieder ander doel dan waarvoor deze gecreëerd is. Met name zal een gebruiker geen advertenties plaatsen en verwijzen naar andere websites zonder dat dit het doel dient van SportUnie. Elke link op SportUnie geplaatst in een project, offerte of e-mail moet relateren aan een project / een opdracht op SportUnie (een voorbeeld van acceptabele links zijn verwijzing naar een portfolio of CV of persoonlijke website).

6.7

Acquisitie en / of promotie op ons platform voor vergelijkbare services als SportUnie is niet toegestaan. Wij behouden ons het recht voor uw account op te schorten mochten wij constateren dat deze acquisitie plaatsvindt. Eventuele betaalde pakket gelden worden hierbij niet gerestitueerd. Met name staan wij een algemene reactie op een opdracht met verwijzing naar een externe website niet toe. Het is echter wel toegestaan om kandidaten voor een openstaande opdracht aan te dragen vanuit een vergelijkbaar concept, mits de kandidaat hiervan op de hoogte is en specifiek geselecteerd is voor de betreffende opdracht. 

 

7) Accounts

7.1

Om een gebruiker te worden van SportUnie en toegang te krijgen tot de services van SportUnie heeft de leverancier en opdrachtgever een account nodig. De leverancier en opdrachtgever gaat ermee akkoord bij alle formulieren op de website informatie in te vullen die op waarheid berust, accuraat en compleet is. Daarnaast zal de gebruiker deze informatie regelmatig updaten om ervoor te zorgen dat de informatie accuraat blijft.  

7.2

Wanneer er eventuele screening plaatsvindt kan er om extra informatie worden gevraagd, zoals BSN nummer, geboortedatum, volledige voor- en achternamen. Om uw identiteit vast te stellen als onderdeel van onze service (SportUnie Check) kunnen wij om u identiteitsbewijs vragen. SportUnie behoudt het recht accounts te verwijderen of op te schorten waarvan de identiteit van de gebruiker niet achterhaald kan worden of vervalst is. 

7.3

Je zult niets ondernemen wat het feedback systeem of referentiesysteem van SportUnie fraudeert. Hieronder valt met name het kunstmatig genereren van positieve feedback over jezelf door middel van het gebruik van meerdere accounts. Vaststelling van dit soort fraude leidt tot onmiddellijke opschorting van uw account. 

7.4

Ben ervan bewust dat we mogelijk uw account kunnen opschorten, verwijderen of u de toegang kunnen ontnemen van SportUnie, inclusief de services die voortvloeien uit SportUnie, indien we merken dat de activiteiten die u ontplooit op SportUnie in strijd zijn met onze algemene voorwaarden. 

7.5

Wanneer uw account wordt verwijderd doordat er is geconstateerd dat u de algemene voorwaarden overtreedt, bent u aansprakelijk voor alle fees, met inachtneming van de mate waarin de algemene voorwaarden worden overtreden, voor het nagaan van de schade van de overtreding (hierbij in acht genomen de kosten van arbeidsuren van personeel en juridische ondersteuning) en het vorderen van de kosten van de schade. Jij en SportUnie komen overeen dat de schade die SportUnie oploopt als gevolg van acties van gebruikers substantieel kan zijn, maar lastig uit te drukken in omvang en / of een geldelijk bedrag. Wanneer u als gebruiker onderdeel uitmaakt van dit soort activiteiten, kan SportUnie u een boete in rekening brengen oplopend tot € 2.000,00 (zegge: tweeduizend euro) per overtreding van de algemene voorwaarden. Daarnaast kan SportUnie juridische stappen ondernemen om schade die dit bedrag te boven gaat te verhalen. Je gaat ermee akkoord dat € 2.000,00 (zegge: tweeduizend euro) een redelijk bedrag is als schatting van de eventuele op te lopen schade als gevolg van de relaties waar SportUnie mee te maken heeft en de eventuele gevolgen die dit kan hebben en de risico’s die dit met zich meebrengt. 

 

8) Overmacht

8.1

In geval van overmacht aan haar zijde is SportUnie niet gehouden de verbintenissen uit de overeenkomst na te komen.

8.2

Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van SportUnie onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van SportUnie gelegen omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert.

8.3

Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van haar medewerkers, technische storingen (al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen) waardoor de Website niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop SportUnie feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

8.4

Zodra zich een overmachttoestand voordoet als bedoeld in dit artikel, zal SportUnie daarvan mededeling doen aan de Gebruiker. Indien de overmachttoestand langer dan 30 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmachttoestand langer dan 30 dagen zal duren, zijn Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

 

9) Aansprakelijkheid

9.1

Hoewel SportUnie zich inspant de Diensten steeds naar behoren te verlenen, kan zij niet uitsluiten dat door of bij de verleende Diensten schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van SportUnie of haar leidinggevende ondergeschikten, is SportUnie niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd.

9.2

SportUnie is nimmer aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit mededelingen of adviezen gegeven in het kader van kosteloze advisering.

9.3

SportUnie kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden over Diensten van SportUnie.

9.4

SportUnie is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.

9.5

Onverminderd hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van SportUnie jegens Gebruiker, uit welken hoofde dan ook, beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 500,– per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt).

9.6

Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door Gebruiker in rechte aanhangig is gemaakt.

9.7

De Gebruiker vrijwaart SportUnie tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.

 

10) Geschillen

10.1

Gebruikers gaan ermee akkoord dat bij een geschil tussen twee gebruikers SportUnie of een door SportUnie aan te wijzen derde bij wijze van bindende uitspraak zal doen. Bemiddeling zal alleen plaatsvinden wanneer er door de Opdrachtgever en de Freelancer gebruik is gemaakt van de SportUnie Selectie Service. SportUnie is zelf geen partij in een geschil tussen twee gebruikers. SportUnie zal pogen de geschillenprocedure te volgen maar SportUnie is niet verplicht enige actie te nemen of niet te nemen bij een geschil. 

 

11) Overige 

11.1

Het is gebruiker niet toegestaan om de overeenkomst tussen SportUnie en gebruiker, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van SportUnie.

11.2

Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

11.3

SportUnie kan van tijd tot tijd zijn algemene voorwaarden wijzigen, zonder enige notificatie naar haar gebruikers, tenzij vereist door de wet. De wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn van kracht op het moment dat wij deze op de website publiceren. 

11.5

Op de overeenkomst tussen SportUnie en gebruiker is Nederlands recht van toepassing.