Voorwaarden SportUnie Sportoffertes

SportOffertes is een initiatief van SportUnie    14-2-2019 V2

Algemene voorwaarden van SportUnie Sportoffertes

Op de dienstverlening van SportUnie Sportoffertes gelden de volgende algemene voorwaarden zoals op deze pagina geformuleerd. We hebben geprobeerd de voorwaarden zo helder en duidelijk mogelijk te beschrijven. Heeft u na het lezen van onze algemene voorwaarden nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Artikel 1 – Definities

1.1. SportUnie Sportoffertes: Handelsnaam van SportUnie. Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer 30250771;

1.2. Partner(s): Dienstverleners, natuurlijke- en/of rechtspersonen, die zich bij SportUnie Sportoffertes hebben aangesloten en aanvragen via SportUnie Sportoffertes wensen te ontvangen;

1.3. Aanvrager(s): Natuurlijke- en/of rechtspersonen die geïnteresseerd zijn in een dienst van één van de Partners van SportUnie Sportoffertes en die zijn of haar contactgegevens aan SportUnie Sportoffertes  overhandigt en in contact wenst te komen met de Partners van SportUnie

1.4. Aanvraag(s): alle verzoeken van aanvragers die SportUnie Sportoffertes ontvangt en die SportUnie Sportoffertes doorstuurt naar relevante Partners;

1.5. Algemene voorwaarden: Onderhavige leverings- en betalingsvoorwaarden;

1.6. Overeenkomst: de Overeenkomst die tot stand komt tussen SportUnie Sportoffertes en Partner;

1.7. Schriftelijk: hieronder wordt mede verstaan per e-mail.

 1. Eigenaar

SportUnie Sportoffertes  is een handelsnaam van SportUnie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het KvK-nummer: 30250771 Jagersbosstraat 3, 5241 JT Rosmalen. Telefoonnummer 06-41509543 bereikbaarheid maandag t/m vrijdag van 08:30-14:00. E-mailadres Sportoffertes@SportUnie.nl

 1. Onze dienstverlening

Bij SportUnie Sportoffertes zijn verschillende partners aangesloten om de aanvrager in contact te brengen met geschikte sportprofessionals en organisaties in zijn/haar regio of provincie.  

2.1 Aanvragen en ontvangen van SportUnie Sportoffertes  

Iedere gebruiker die sportoffertes wil ontvangen van aangesloten partners kan gratis zijn of haar aanvraag indienen door een aanvraagformulier van SportUnie Sportoffertes in te vullen. Nadat uw aanvraag is gecontroleerd door een medewerker van SportUnie zal deze worden voorgelegd aan de aangesloten partners binnen ons netwerk.

2.2 Contact met de verschillende partners

De aanvrager kan gratis zijn of haar aanvraag indienen via een van onze SportUnie Sportoffertes formulieren. U ontvangt dan een vrijblijvende offerte. U wordt telefonisch of via email benaderd door een van de medewerkers van aangesloten sportpartners. Uw aanvraag verplicht u overigens tot niets en is altijd geheel vrijblijvend.

2.3 Ontvangen van offertes

Doorgaans ontvangt de aanvrager binnen 3 werkdagen de offertes van de aangesloten sportpartners, dit kunnen we echter niet garanderen. Ook kunnen we niet garanderen of u daadwerkelijk offertes ontvangt. De aanvrager kan de ontvangen offertes vergelijken op prijs en kwaliteit om vervolgens een keuze te maken. Indien u geen offertes hebt ontvangen meldt dit dan bij ons via SportUnie Sportoffertes@SportUnie.nl zodat we u binnen 3 werkdagen een verklaring geven waarom dit het geval is.

 1. Toepasselijkheid

3.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen SportUnie Sportoffertes en Partner, waaronder mede begrepen alle schriftelijke, mondelinge en elektronische mededelingen, aanbiedingen, prijsopgaven en offertes. SportUnie Sportoffertes  accepteert geen algemene voorwaarden van Partner, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

3.2. SportUnie Sportoffertes brengt vraag en aanbod bij elkaar. SportUnie Sportoffertes ontvangt de aanvragen via één van de door haar geëxploiteerde websites en stuurt deze door naar één of meer van de bij haar aangesloten Partners.

3.3. Van deze Algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien SportUnie Sportoffertes en Partner dit uitdrukkelijk Schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. Indien er bij enige opdracht sprake is van een dergelijke afwijking, dan kan Partner zich bij latere opdrachten nimmer op deze afwijking beroepen.

3.4. Niet alleen SportUnie Sportoffertes , maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van Partner aan SportUnie Sportoffertes  zijn ingeschakeld kunnen op deze Algemene voorwaarden een beroep doen.

3.5. Deze Algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door SportUnie Sportoffertes  worden gewijzigd, mits

(i) de gewijzigde Algemene voorwaarden onverwijld aan Partner worden medegedeeld of (ii) zich één of meer van de gronden als bedoeld in art. 5 van deze Algemene voorwaarden voordoet.

Bij een wijziging van de Algemene voorwaarden als bedoeld in de voorgaande zin, is Partner gerechtigd binnen 14 dagen na voornoemde mededeling van de gewijzigde Algemene voorwaarden de Overeenkomst per de eerstvolgende dag op te zeggen, tenzij de wijziging niet in het nadeel is van Partner.  

3.6. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden SportUnie en Partner in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

3.7.Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

3.8. Indien zich tussen SportUnie en Partner een situatie voordoet die niet in deze Algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.  

3.9. Van toepassing is steeds de meest recente versie van deze Algemene voorwaarden, c.q. de versie die gold ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

3.10. SportUnie behoudt zich te allen tijde het recht voor om een verzoek om Partner te geworden via één van de door SportUnie geëxploiteerde websites zonder opgave van redenen te weigeren.

 1. Totstandkoming overeenkomst

4.1. Alle schriftelijke, mondelinge en elektronische mededelingen, aanbiedingen, prijsopgaven en Sportoffertes als gedaan door SportUnie zijn steeds vrijblijvend, herroepelijk en binden SportUnie Sportoffertes niet.

4.2. De aanvaarding van een aanbieding en/of aanvraag van SportUnie Sportoffertes  door Partner bindt SportUnie Sportoffertes enkel indien SportUnie Sportoffertes terzake de aanbieding en/of aanvraag schriftelijk aan Partner bevestigt dat er een overeenkomst tussen Partner en SportUnie Sportoffertes tot stand is gekomen.

4.3 De toepasselijkheid van art. 6:227b lid 1 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten conform lid 6 van dit artikel, welke afwijking toestaat in geval partijen handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

5 Uitvoering overeenkomst

5.1. Indien SportUnie een verzoek van een dienstverlener, natuurlijk- of rechtspersoon, ontvangt om Partner van SportUnie Sportoffertes te worden, neemt SportUnie dit verzoek in behandeling. De dienstverlener dient dit verzoek in door zich aan te melden bij één van de bij SportUnie in beheer zijnde websites, resulterend in een bedrijfsprofiel bij SportUnie waarbinnen de parameters leidend tot een match.

5.2. De Overeenkomst tussen SportUnie en Partner behelst voor wat betreft de verplichtingen van SportUnie Sportoffertes een inspanningsverbintenis. SportUnie Sportoffertes kan nimmer worden geacht een resultaatsverbintenis te zijn aangegaan. SportUnie Sportoffertes  spant zich in om relevante aanvragen aan Partner door te sturen. Op SportUnie rust geen verplichting ten opzichte van Partner om een bepaald resultaat te behalen. Hieronder valt mede doch niet uitsluitend dat SportUnie niet verplicht is om een bepaalde minimumhoeveelheid aan aanvragen aan Partner door te sturen, tenzij bij Overeenkomst dan wel bij deze Algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald. SportUnie  garandeert ook niet dat de aanvragers daadwerkelijk klant worden van Partner. Ook behoudt SportUnie Sportoffertes zich het recht voor om een aanvraag naar meerdere Partners te sturen zodat een aanvrager meer keus heeft en verschillende Partners kan vergelijken.

5.3. De hoeveelheid aanvragen die Partner van SportUnie Sportoffertes ontvangt kan per maand verschillen. De partner kan aangeven hoeveel aanvragen deze maximaal per dag en maand wenst te ontvangen, kan provincies opgeven, de categorieën van aanvragen aangeven die ze wenst te ontvangen.

5.4. Indien Partner ontevreden is over een aanvraag kan zij dit binnen 3 werkdagen mededelen aan SportUnie.

5.5. SportUnie Sportoffertes  zal de gegevens van de aanvragers enkel aan Partners bekend maken. De aanvrager verleent hiervoor ook toestemming. Partners verplichten zich om deze gegevens alleen te gebruiken voor de behandeling van de aanvraag van de aanvrager en de uitvoering van alle hier eventueel uit voortvloeiende opdrachten die de aanvrager aan Partner geeft. Het is Partner verboden om de aanvraag door te sturen naar derden of door te verkopen aan derden.

6 Wijziging algemene voorwaarden

De gronden, als bedoeld in art. 3.5 onder (ii) van deze Algemene voorwaarden, zijn:

 1. indien de gegevens van SportUnie Sportoffertes  die zijn weergegeven in deze Algemene voorwaarden worden gewijzigd;
 2. indien de rechtsvorm of de bedrijfsstructuur van SportUnie Sportoffertes   wordt gewijzigd;
 3. indien SportUnie Sportoffertes  ook andere diensten en/of producten, dan de diensten en/of producten als weergegeven in deze Algemene voorwaarden, gaat aanbieden;
 4. indien de totstandkoming van de overeenkomsten die SportUnie Sportoffertes   afsluit of de werkwijze van SportUnie Sportoffertes in deze Algemene voorwaarden wordt gewijzigd;
 5. indien SportUnie Sportoffertes  de prijzen van haar diensten en/of producten wijzigt;
 6. indien SportUnie Sportoffertes  op grond van de wet- en/of regelgeving, dan wel indien SportUnie Sportoffertes  om aan de wet- en/of regelgeving te kunnen voldoen, genoodzaakt is deze Algemene voorwaarden te wijzigen;
 7. indien er voor het afsluiten van verzekeringen van SportUnie Sportoffertes  , voor het uitbreiden van dekkingen van bestaande verzekeringen van SportUnie Sportoffertes  , voor het overstappen naar een andere verzekeraar door SportUnie Sportoffertes , wijziging van deze Algemene voorwaarden noodzakelijk is, dan wel om wijziging van deze Algemene voorwaarden wordt verzocht door de betreffende verzekeraar.

7 Opzegging / opschorting / ontbinding overeenkomst

7.1. Partner gaat de overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst is direct opzegbaar.Opzegging van Partner dient Schriftelijk te geschieden.

7.2. SportUnie behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst met Partner per direct, zonder opzegtermijn en zonder opgave van redenen te beëindigen. SportUnie Sportoffertes  is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit een opzegging van SportUnie Sportoffertes.

7.3. SportUnie Sportoffertes  is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Partner de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of indien na het sluiten van de Overeenkomst SportUnie Sportoffertes  ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Partner de verplichtingen niet zal nakomen.

7.4. Indien SportUnie door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Partner kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de toestand van overmacht.

7.5. SportUnie is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van SportUnie Sportoffertes  kan worden gevergd, waaronder mede wordt verstaan het zich niet houden aan de in deze Algemene voorwaarden genoemde algemene en bijzondere verplichtingen door Partner.

7.6. SportUnie Sportoffertes  is gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien Partner surseance van betaling heeft aangevraagd, een schuldsaneringsregeling heeft getroffen, in staat van faillissement verkeert of op andere wijze niet meer vrijelijk over diens vermogen kan beschikken.

7.7.  In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens één van de redenen genoemd in de leden 3, 5, en 6 van dit artikel, wordt al hetgeen Partner uit welke hoofde dan ook aan SportUnie verschuldigd is per direct opeisbaar. Eén en ander onverminderd het recht van SportUnie Sportoffertes  op vergoeding van schade en eventuele kosten.

7.8. SportUnie Sportoffertes  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die Partner lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden of ontbinding van de Overeenkomst zoals hier bedoeld. Voorgaande laat onverlet dat SportUnie Sportoffertes  zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst behoudt.

8 Betaling

8.1. Partner ontvangt een factuur met de urenspecificatie van de gehonoreerde aanvragen per maand. Partners kunnen zich gratis inschrijven en hun activiteiten aangeven en offertes uitbrengen. Pas zodra je offerte geaccepteerd wordt, rekent SportUnie een vergoeding voor het tot stand brengen van de match. Deze vergoeding is een vast bedrag x het aantal uren excl. btw dat partner en aanvrager zijn overeengekomen voor de uitvoerende activiteit. (Tarievenblad)  SportUnie Sportoffertes hanteert een betalingstermijn van 7 werkdagen na de factuurdatum. Tenzij anders contractueel is afgesproken. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Partner niet op.

8.2. Indien Partner de factuur niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Partner van rechtswege, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

8.3. Vanaf het moment van intreden van verzuim is de Partner tevens verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, die SportUnie Sportoffertes  ter incasso van haar vordering heeft moeten maken, te vergoeden.

8.4. SportUnie Sportoffertes  behoudt zich het recht voor om, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Partner daartoe naar het oordeel van SportUnie Sportoffertes  aanleiding geeft, van Partner een vooruitbetaling te verlangen.

 1. Aansprakelijkheid

SportUnie Sportoffertes  fungeert enkel en alleen als tussenpersoon en is in geen enkel opzicht aansprakelijk. Bij het accepteren van een offerte van een van ons aangesloten partner gaat u rechtstreeks een overeenkomst met de door u gekozen onderneming of partner

9.1 Aanvraag via het formulier van SportUnie Sportoffertes

Vanaf het moment dat de aanvrager het ingevulde aanvraagformulier verzendt, gelden de algemene voorwaarden van SportUnie Sportoffertes .

9.2 Aanvraag via formulier met lokale aangesloten partner

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend via een van onze SportUnie Sportoffertes  formulieren zal een partner de verdere afhandeling van uw aanvraag verzorgen. Vanaf het moment dat de aanvrager het ingevulde SportUnie Sportoffertes formulier verzend gelden ook de algemene voorwaarden van de partner of organisatie. Wanneer ze naar aanleiding van uw aanvraag contact met u opnemen, adviseren wij te vragen naar deze algemene voorwaarden van de partner.

10 Vrijwaring

Partner vrijwaart SportUnie Sportoffertes  tegen aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de uitvoering van enige opdracht van Partner aan SportUnie Sportoffertes .

11 Overige bepalingen

11.1. Partijen wijken af van de verjaringstermijnen als bedoeld in art. 3:52 BW en van andere wettelijke verjaringstermijnen, met dien verstande dat alle verjaringstermijnen die van toepassing zijn in een geschil tussen SportUnie Sportoffertes  en Partner voor Partner worden verkort naar één jaar, tenzij er op grond van een andere wettelijke bepaling een kortere verjaringstermijn dan één jaar geldt, in welk geval de kortere verjaringstermijn heeft te gelden.

11.2. Het niet afdwingen dan wel het niet beroepen op een bepaling in deze Algemene voorwaarden door SportUnie Sportoffertes brengt geenszins met zich mee dat SportUnie Sportoffertes afstand doet van haar recht(en).

12 Toepasselijk recht / bevoegde rechtbank

12.1. Op alle overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met SportUnie Sportoffertes is Nederlands recht van toepassing.

12.2. De Rechtbank Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen SportUnie Sportoffertes en Partner ontstaan. Voor wat betreft geschillen die onder de competentie van de sector kanton vallen is de kantonrechter van de Rechtbank Utrecht eveneens bij uitsluiting bevoegd. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.

 1. Copyright

Op de website van SportUnie Sportoffertes  wordt gebruik gemaakt van afbeeldingen, content en andere elementen. Geen enkele gebruiker mag zonder schriftelijke toestemming onderdelen van onze website(s) gebruiken of verveelvoudigen. Van onze kant mag u hetzelfde verwachten. Heeft u het gevoel dat wij copyright schenden, laat het ons dan gerust weten door contact met ons op te nemen.

 1. Privacy en cookies

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over je surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat software-oplossingen van derde partijen gebruikmaken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 1. Klachtenprocedure

Klachten nemen we zeer serieus, deze zijn eenvoudig in te dienen via mail op Sportoffertes@SportUnie.nl of telefonisch via 0641509543 tijdens werkdagen van maandag tot vrijdag van 8:30 tot 14:00

Tarievenblad alleen voor partners

Voor aanvragers 

Het webplatform en de geboden service is voor klanten geheel gratis.

Voor partners

Partners kunnen zich gratis inschrijven en offertes sturen naar aanvragers. Pas zodra je offerte geaccepteerd wordt, rekent Sportunie een vergoeding voor het tot stand brengen van de overeenkomst. Deze vergoeding is een vast bedrag die partner en SportUnie zijn overeengekomen voor de uitvoering van de aanvraag.

SportUnie-fee: per geaccepteerde aanvraag

Tarieven Sportoffertes Per uur excl btw Per uur excl btw Per uur excl btw Per uur excl btw Per uur excl btw Per uur excl btw
Standaard Particulier PO VO Kinderopvang Overheid Bedrijf
Sportclinic € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 20,00
lesreeks € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 20,00
Sportdag € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 10,00 € 20,00
ActieFeest € 10,00

Voorbeeld:

Een school in het VO vraagt een voetbalclinic aan van totaal 1,5 uur

U ontvangt de aanvraag van SportUnie. Uw eigen offerte wordt geaccepteerd. U geeft dit door en SportUnie factureert u aan het eind van de maand 1,5 uur x €10,00 excl. = €15,00 excl.
U ontvangt een lessenreeks van 8 lessen x 1 uur van een kinderopvang deze wordt geaccepteerd. U ontvangt een factuur van 8 x €10,00 excl.= €80,00 excl. btw