Tarieven en voorwaarden bemiddeling

Voorwaarden​ ​SportUnie Werving en Selectie

 

Artikel 1 Toepasselijkheid  

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, introducties, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van kandidaten door SportUnie (hierna te noemen SportUnie) voor de opdrachtgever.

Artikel 2 Opdrachten, introducties en plaatsingen
 1. Onder een opdracht wordt in deze voorwaarden verstaan de opdracht van de opdrachtgever aan SportUnie om een kandidaat te werven en te selecteren met het doel dat tussen deze kandidaat en de opdrachtgever een arbeidsrelatie tot stand komt. De opdrachtgever en SportUnie stellen per opdracht een schriftelijke opdrachtbevestiging op.
 2. Een opdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde kandidaat accepteert of op het moment dat een der partijen de opdracht intrekt of opzegt.
 3. Er is sprake van een plaatsing op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met een door SportUnie in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat.
Artikel 3 Benodigde gegevens en verplichtingen van SportUnie

De opdrachtgever verstrekt ten behoeve van een opdracht aan SportUnie alle benodigde gegevens voor de werving en selectie. SportUnie spant zich in om binnen twee maanden (of anders overeengekomen in de opdrachtbevestiging) nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging heeft getekend en is ontvangen door SportUnie naar beste kunnen en op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens minimaal 1 a 2 arbeidskrachten te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.

Artikel 4 Geheimhouding en vertrouwelijk
 1. SportUnie verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze vertrouwelijk van aard zijn.
 2. Gegevens van kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk en met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.
Artikel 5 Non-discriminatie

Elke arbeidskracht heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van SportUnie, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- en of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de kandidaat ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat.
 2. SportUnie kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen (waaronder begrepen gevolgschade) als gevolg van handelen of nalaten van een door SportUnie in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat met wie de opdrachtgever een arbeidsrelatie van welke aard dan ook is aangegaan.
 3. SportUnie is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade(n) in de ruimste zin des woords, indien een door SportUnie in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat besluit geen arbeidsverhouding met de opdrachtgever aan te gaan of besluit een met de opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beëindigen.
 4. Elke eventuele aansprakelijkheid van SportUnie is beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de opdracht of introductie aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen bemiddelingsvergoeding. Het door SportUnie in geval van aansprakelijkheid maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
Artikel 7 Vergoeding
 1. De bemiddeling werving en selectie geschiedt op basis van no-cure-no-pay​.
 2. Voor iedere opdracht is de opdrachtgever een bemiddelingsvergoeding aan SportUnie verschuldigd ter grootte van het in de opdrachtbevestiging of de introductiebrief vermelde overeengekomen bedrag. We werken met vaste bedragen voor kandidaat studenten en kandidaat afstudeerder/starter (0-2 jaar ervaring), kandidaat Medior (3-5 jaar ervaring), kandidaat Senior (meer dan 6 jaar ervaring)
 3. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 4. De opdrachtgever is de bemiddelingsvergoeding niet verschuldigd indien SportUnie er niet in is geslaagd een geschikte arbeidskracht te vinden of te selecteren.
Artikel 8 Wijzigen van een opdracht

Indien de opdrachtgever elementen uit een opdracht zodanig wijzigt dat er naar oordeel van SportUnie sprake is van een nieuwe opdracht, voordat een in het kader van de opdracht reeds aangeboden kandidaat is geaccepteerd of voordat de in artikel 3 genoemde termijn is verstreken, is SportUnie gerechtigd de opdrachtgever €300,- in rekening te brengen.

Voorbeeld: De initiële zoekopdracht is voor de functie van kandidaat met ervaring als sportleider SportBSO. Na aanpassing betreft het een zoekopdracht voor de functie van starter als sportcoördinator BSO.

Artikel 9 Betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van SportUnie te voldoen binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 10 Concurrentie en schadeloosstelling
 1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van SportUnie niet toegestaan om gedurende een jaar na het eindigen van een opdracht of gedurende een jaar na de introductie met een kandidaat welke door SportUnie is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.
 2. Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan SportUnie verschuldigd van de in artikel 7 bedoelde bemiddelingsvergoeding.